Inžinierska činnosť

stavebné povolenie, projektová činnosť, kolaudácia

Zabezpečujem

 

 • Územnoplánovacie informácie
 • Stanovisko obce k investičnému zámeru
 • Inžinierske siete a body napojenia
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí
 • Vyňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Vydanie a zmenu územného rozhodnutia
 • Projektové dokumentácie k stavebnému konaniu
 • Vydanie stavebného povolenia
 • Výkon stavebného dozoru
 • Zmeny stavby pred dokončením
 • Kolaudácia stavby

 

Čo je inžinierska činnosť

V praxi sa pod zaužívaným označením „inžinierska činnosť“ rozumie súhrn činností, ktoré v mene stavebníka resp. objednávateľa vykonáva fyzická alebo právnická osoba pre potreby zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb. Je to súhrn činností, ktorými sa zabezpečujú  služby pri zastupovaní stavebníka alebo objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk a dokumentácie stavby, zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní, stavebníka v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia, rozhodnutia a stanoviská, príprava konania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie zmluvnej agendy stavby a dozornej činnosti pre stavebníka.