Prenájom je čoraz viac najčastejšou formou bývania. Prenájom predstavuje formu prvej skúsenosti so samostatným bývaním, ale čoraz častejšie je aj jedinou formou bývania pre určite skupiny obyvateľstva.

Krátkodobý prenájom

Podľa zákona je to nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá v zmysle zákona, spĺňa náležitosti jednotlivých ustanovení zákona a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť rokov.

Aby sa nájom bytu považoval za krátkodobý podľa predmetného zákona musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • uzavretie nájomnej zmluvy podľa zákona o krátkodobom nájme bytu na dobu určitú, najviac na dva roky
  • možno ho predĺžiť za rovnakých podmienok, najviac o ďalšie dva roky, maximálne dvakrát
  • maximálna dĺžka krátkodobého nájmu vrátane predĺžení je 6 rokov

Náležitosti nájomnej zmluvy

Aby mohla byť nájomná zmluva uzatvorená podľa zákona, musí spĺňať isté náležitosti ako sú údaje o zmluvných stranách, ak ide o fyzickú osobu, tak meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia. Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba podnikateľ, tak obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania, IČO. Pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spomínanú právnickú osobu. Ďalej je to označenie predmetu nájmu a rozsahu užívania predmetu nájmu.  Pre presnú špecifikáciu bytu je nutné uviesť číslo bytu, poschodie, výmeru, adresu vchodu, v ktorom sa byt nachádza, súpisné číslo bytového domu a číslo listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný. Rozsahom užívania sa rozumie spôsob, akým môže nájomník užívať prenajímaný byt, či ho môže užívať len na bývanie, alebo aj na podnikanie.

Ďalšie povinné náležitosti nájomnej zmluvy sú:

  • určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu (tzv. energie)
  • opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis závad bytu, závad príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenájímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy
  • určenie doby nájmu (maximálne 2 roky)
  • vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že sa nájomná zmluva uzatvára podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, ak by takéto vyhlásenie v zmluve chýbalo, zmluva a aj celý nájomný vzťah sa spravuje doterajšou úpravou v občianskom zákonníku.

Registračná povinnosť

Zákon ustanovuje povinnosť registrácie nájmu bytu podľa zákona o dani z príjmov. Prenajímateľ je povinný preukázať nájomcovi splnenie registračnej povinnosti. Povinnosť registrovať sa má prenajímateľ do 30 dní od vzniku zmluvného vzťahu. V prípade márneho uplynutia lehoty na registráciu sa uplatnia ustanovenia § 711 ods. 1, 3 a 6 občianskeho zákonníka.

Zhrnutie

V prípade prenájmu sa postupuje podľa zákona. Prenajímateľ si musí splniť registračnú povinnosť. Nájomná zmluva musí mať presne určené náležitosti ako určenie nehnuteľnosti, dĺžky nájmu, výšku kaucie resp. depozitu, výšky nájmu a platby za energie. Ceny prenájmov sú individuálne. Určuje ich trh, stav bytu, vybavenie a predplatené služby ako internet alebo káblová TV. Dbajte na to, aby ste mali spísanú nájomnú zmluvu a vedeli vydokladovať aj platby za prenájom. V zmluve je možné určiť ako postupovať pri ročnom vyúčtovaní preplatkov resp. nedoplatkov.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk