Uvažujete nad kúpou pozemku a výstavbou rodinného domu? Ideálny pozemok pre stavbu neexistuje, preto by ste mali venovať pozornosť pri hľadaní a rozšíriť si vedomosti, aby ste predišli prípadným komplikáciám pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré sa vynoria pri realizácii vášho projektu. Výber pozemku je dôležitá záležitosť, ktorý by ste nemali podceniť, preto vám v nasledujúcom článku pomôžem zorientovať sa.

Overte si, či je pozemok evidovaný v extraviláne, alebo intraviláne konkrétnej obce. Musíte podať žiadosť na povolenie výstavby v extraviláne, ktorá nemusí byť však schválená. Určuje to dostupnosť inžinierskych sietí (IS). Práve v extraviláne môže byť veľký problém so vzdialenosťou k napojeniu IS, čo výrazne predraží cenu prípojok.

Pred samotnou kúpou pozemku je potrebné si preveriť, či nie je nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom. Ide o podmienku, ktorú musíte splniť v nadväznosti na ďalšie okolité pozemky, akými sú napr. prístupová cesta a všetky IS.

Zistite si, či do pozemku nezasahuje náhodou ochranné pásmo, ktoré by výrazne obmedzilo priestor pre výstavbu domu.

Nosnosť a priepustnosť pôdy je dôležitým faktorom, ktorý môže výrazne ovplyvniť cenu zakladania, alebo v budúcnosti až znehodnocovať pozemok, hlavne pri ílovitej pôde. Pri náročných lokalitách požiadajte licencovanú osobu  o vypracovanie geologického prieskumu.

Aj vo svahovitom teréne môže byť postavený určite veľmi pekný dom. Čím však vyššia svahovitosť, tým sa výrazne predražuje zakladanie stavby. Presnú identifikáciu výškových parametrov určí výškopis a polohopis vykonaný autorizovaným geodetom. Ak je parcela i voľným okom svahovitá, určite je tento úkon potrebný a užitočný.

Podstatnú vlastnosť stavebnej parcely určujú hydrogeologické pomery v danej lokalite. Voda má výrazný vplyv na stavby ako z pohľadu krátkodobého aj dlhodobého. Navyše, spodná, povrchová či spádová voda výrazne sťažujú výstavbu domu, a tak ju zásadne predražujú. Preto je tiež vhodné pred kúpou  pozemku informovať sa na históriu záplav a povodní v danej lokalite. Tiež určite odporúčam zistiť, kde najbližšie pri pozemku sa nachádza vodný tok alebo vodná nádrž.

Overiť si treba aj orientáciu pozemku na svetové strany. Výrazným spôsobom to totiž môže ovplyvniť osadenie vášho budúceho domu. Určite chcete mať čo naviac svetla a slnečného žiarenia vo vašom dome. Nepodceňte tento dôležitý faktor určujúci kvalitu pozemku.

Každá lokalita má spracovaný územný plán, ktorý určuje rôzne podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri výstavbe. Ide o osadenie stavby na pozemku, vzdialenosť od hranice pozemku a okolitých objektov, zastavanosť parcely v percentách, typ a sklon strechy či vzdialenosť medzi objektmi z pohľadu požiarnej ochrany. Netreba sa zabudnúť opýtať aj na plánovanú výstavbu v okolí, aby sa váš rodinný dom o pár rokov neocitol v strede sídliska. Všetky tieto údaje je dobré zistiť ešte pred kúpou pozemku, pretože dokážu výrazne obmedziť priestor na výstavbu. K následnej vhodnosti výberu stavby a bezproblémového vybavenia stavebného povolenia potrebujete údaje o povolenej maximálnej výške objektu, zastavanosť plochy v percentách, či vzdialenosť uličnej čiary.

Autor článku:
Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk