Vyplácanie štátneho príspevku pre mladých k hypotékam ako sme ho poznali doteraz končí. Od 1.1.2018 sa zavádza možnosť získania daňového bonusu, ktorý si klient môže uplatniť pri daňovom priznaní prvýkrát v roku 2019 za ukončený kalendárny rok 2018. Klient má nárok na priznanie daňového bonusu po splnení nasledovných podmienok:

1/ Zmluva o úvere je podpísaná od 1.1.2018.

2/ Splatnosť úveru je 5 – 30 rokov.

3/ Všetci dlžníci ku dňu podania žiadosti o úver musia byť vo veku 18 – 35 rokov, kde 35.narodeniny sa počítajú najneskôr v deň podania žiadosti o úver.

4/ Klient, t.z. hlavný dlžník, ale aj všetci spoludlžníci, musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie splniť aj podmienku príjmu. Priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere.

5/ Úver musí byť poskytnutý na niektorý z uvedených účelov len na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie a to nadobudnutie bytu alebo jeho časti, nadobudnutie domu alebo jeho časti, rekonštrukcia bytu alebo domu, výstavba domu.

Daňový bonus si klient môže uplatniť prvý krát za rok 2018 a to pri úveroch do výšky 50 000€, vo výške 50% z výšky úrokov zaplatených za kalendárny rok (zdaňovacie obdobie), maximálne však do výšky 400 € za rok, počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru.

Daňový bonus si môže uplatniť len klient – hlavný dlžník a to v ním podávanom daňovom priznaní alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu daňové priznanie zabezpečuje. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Banka bezplatne vystaví hlavnému dlžníkovi potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktorého štruktúra je predpísaná zákonom. Potvrdenie banka vyhotoví ku každému úveru, ktorý splní podmienky veku a účelu pre uplatnenie bonusu a zašle klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu.

Daňový bonus si klient môže uplatniť len na 1 zmluvu podľa vlastného uváženia. Klient môže mať uzatvorených aj viac zmlúv o úvere na účely uplatňovania daňového bonusu s jednou alebo aj s viacerými bankami, ale klient si vyberá, ku ktorej zmluve o úvere na bývanie si daňový bonus uplatní.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

Pridaj komentár