Už ste sa stretli so situáciou, kedy osoba zdedí nehnuteľnosť, ktorú sa následne rozhodne predať? Prípad predaja zdedenej nehnuteľnosti rozlišuje medzi dedením dedičmi v priamom rade a dedením v nepriamom rade. Ako postupovať pri predaji takejto nehnuteľnosti z pohľadu povinnosti platiť daň z príjmu si rozpíšeme v nasledujúcich riadkoch.

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priamom rade

Dedením v priamom rade je dedič po zosnulom príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodič, deti, starý rodič, vnukovia). Ak sa predáva nehnuteľnosť nadobudnutá na základe dedenia v priamom rade, oslobodenie od dane z príjmu prichádza do úvahy v prípade, ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa, kedy túto nehnuteľnosť nadobudol zosnulý ( poručiteľ ) do vlastníctva.

Ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti, ktoré sa preukáže poručiteľovi, takýto príjem z predaja nehnuteľnosti bude od dane oslobodený.

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v nepriamom rade

Odlišný prípad nastáva pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade, tzn. napríklad po súrodencoch, tete, ujovi a podobne. V takom prípade bude príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti oslobodený dane z príjmu až po uplynutí piatich rokov od dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič, t.z. nie poručiteľ.

Ak ste však zdedili nehnuteľnosť v roku 2016 a neskôr, tak ako výdavok by ste si mohli uplatniť cenu uvedenú v dedičstve, t.z. v osvedčení o dedičstve od notára. Daň by sa platila z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Za predpokladu, že by ste nehnuteľnosť vlastnili 5 rokov, tak príjem z jej predaja by bol od dane oslobodený a neuvádzal by sa v daňovom priznaní.

Podľa Občianskeho zákonníka je rozhodujúci dátum smrti poručiteľa, teda pri dedení sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa a nie zápisom do katastra nehnuteľností.

Postup pri platení zdravotných odvodov pri predaji nehnuteľnosti

Ak ste dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, vzniká Vám povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. 

Údaje, ktoré ste uviedli v daňovom priznaní, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá následne vykoná sama ročné zúčtovanie poistného na základe príjmu z predaja nehnuteľnosti, ktorý je uvedený v samostatnom riadku daňového priznania.

Sadzby dane a poistného pri dosiahnutom príjme z predaja nehnuteľnosti

Z vymeriavacieho základu sa platí daň vo výške 19% a poistné vo výške 14% (ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je vo výške 7% z vymeriavacieho základu).

Príklad:
V roku 2016 ste zdedili v nepriamom rade nehnuteľnosť s hodnotu uvedenou v dedičstve 40.000 eur. Predajná cena (t.j. cena, za ktorú ste nehnuteľnosť v roku 2017 predali) bola 50.000 eur. Stav nehnuteľnosti si vyžiadal menšie stavebné úpravy v hodnote 5.000 eur a mali ste aj ďalšie výdavky súvisiace s predajom nehnuteľnosti vo výške 2.000 eur.

Výpočet:
50.000 – 40.000 – 5.000 – 2.000 = 3.000 eur
Suma 3.000 eur predstavuje základ dane, z  ktorého sa odvádza 19 % daň z príjmov fyzickej osoby t.j. daň z príjmu bude 570 eur, a zároveň z tejto istej sumy, t.j. zo sumy 3.000 eur sa platí poistné na zdravotné poistenie vo výške 14 %, čo predstavuje v tomto prípade sumu 420 eur.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

Pridaj komentár