Kúpne zmluvy musia mať písomnú formu a riadia sa ustanoveniami o kúpnej zmluve  podľa  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluvu môže autorizovať advokát, ktorý je poistený pre prípad škody súvisiacej s autorizáciou kúpnej zmluvy.

Autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa rozumie odborné spísanie zmluvy advokátom. Zmluva môže byť kúpna, darovacia, zámenná alebo inak pomenovaná zmluva o prevode nehnuteľnosti. Advokát posudzuje, či zmluva neodporuje zákonuneobchádza zákonnie je v rozpore s dobrými mravmi. Advokát zisťujetotožnosť účastníkov alebo ich splnomocnených zástupcov a upozorní ich na platobné podmienky, ktoré sú dohodnuté v zmluve. Vyhlásenie účastníkov, že boli oboznámení s platobnými podmienkami sa uvádza priamo v zmluve. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je v nej uvedený počet listov zmluvy. Doložka o autorizácii zaručuje nemennosť obsahu zmluvy.

Uzavretím zmluvy nesmie dôjsť ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody, preto je advokát pre prípad škodypoistený a účastníkom kúpnej zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia ako aj poisťovňu, v ktorej je poistený.

Advokát autorizuje podpisy účastníkov, ktoré nahrádza overenie podpisov notárom alebo na matrike. Účastníci zmluvy splnomocňujú advokáta na vyhotovenie, podanie a doručenie listín pre príslušnú správu katastra. Advokát, ktorý disponuje zaručeným elektronickým podpisom, odosiela listiny elektronicky. Kupujúci sa stáva vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti právoplatným rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech v skrátenom konaní, ktoré trvá 20 dní, štandardne ide o 30 dní.

Výhody autorizácie potvrdzuje aj advokát JUDr. Ivan Hric: „V plnom rozsahu sa pripájam k autorovi blogu. Dovolím si ešte doplniť jednu z ďalších výhod autorizácie a to je postup príslušného okresného úradu vo veci povoľovania vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Okresný úrad posudzuje zmluvu iba z hľadiska jej súladnosti s katastrálnym operátom a z hľadiska splnenia procesných podmienok na povolenie vkladu vlastníckeho práva.  Jednoducho povedané okresný úrad iba preverí, či sa údaje v zmluve zhodujú s tými, ktoré sú na liste vlastníctva. Iné ustanovenia zmluvy napríklad ako sú kúpna cena, odovzdanie nehnuteľnosti, odstúpenie od zmluvy atď., kataster, tak ako v iných prípadoch, neskúma. Vychádza totiž z prezumpcie zákonnosti a najmä zodpovednosti advokáta za prípadnú škodu. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že autorizácia prináša výhodnejšie poplatky oproti klasickému podaniu návrhu na povolenie vlastníckeho práva. Dôvodom právnej úpravy autorizácie v zmluvách bolo zvýšenie právnej istoty občanov  na oboch stranách zmluvy pri prevode nehnuteľností. Prax potvrdila, že to bolo správne rozhodnutie.“

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

Pridaj komentár