S predajom nehnuteľnosti sú spojené riziká, ktoré si kupujúci často krát neuvedomujú. Príležitostne vytvorená dôvera medzi predávajúcim a kupujúcim môže zatieniť skutočné riziko, ktoré hrozí počas prevodu vlastníckeho práva.

Najväčšia prekážka je pri zamlčaní dlhov v podobe začatých exekučných konaní voči predávajúcim. V čase podpisu kúpnej zmluvy môže byť vedené exekučné konanie voči majiteľom nehnuteľnosti, ktoré ešte nie je zaznamenané na liste vlastníctva v časti C ťarchy z dôvodu plynutia lehôt uvedených vo výzvach. Kupujúci takto podstupuje riziko, že počas katastrálneho konania exekútor zablokuje nehnuteľnosť zriadením exekučného záložného práva a kataster preruší konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva na nehnuteľnosť v prospech kupujúceho. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že kupujúci vyplatil kúpnu cenu ihneď po podpise kúpnej zmluvy a pred právoplatným rozhodnutím príslušnej správy katastra o povolení vkladu v prospech nadobúdateľa. Realitná kancelária dokáže eliminovať toto riziko včasným preverením majiteľa nehnuteľnosti v príslušných registroch a zvolením zaisteného a bezpečného postupu po podpise kúpnej zmluvy. Podpísaním kúpnej zmluvy predávajúcim, v čase vedenej exekúcie na strane predávajúceho, sa majiteľ nehnuteľnosti dopúšťa trestného činu za porušenie zákazu nakladania s nehnuteľnosťou voči veriteľovi a zároveň trestného činu podvodu voči kupujúcemu, za čo môže byť právoplatne odsúdený.

Preto odporúčam využiť služby realitného profesionála, ktorý dokáže eliminovať riziká spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ešte pred podpisom kúpnej zmluvy.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

Pridaj komentár